Хууль сахиулах, шүүх эрх мэдлийн байгууллагаас иргэдэд нээлттэй болгох мэдээллийн хэрэгцээг тодорхойлох судалгааны тайлан

Мэдлэгийн сан / admintaf / 08/01/2018

Канадын Гадаад хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй "Ардчилсан оролцоотойгоор төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд гүйцэтгэсэн 'Хууль сахиулах, шүүх эрх мэдлийн байгууллагаас иргэдэд нээлттэй болгох мэдээллийн хэрэгцээг тодорхойлох' судалгааны (гомдол, мэдээлэл, гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх) ажлын тайланг доороос үзнэ үү.