Соён гэгээрүүлэх

X

Авлигын Эсрэг Бидний Оролцоо

Азийн сан / Авлигатай тэмцэх газар / 2014

Шударга ёс ба шударга бус байдал

Авлигатай тэмцэх газар / 2014

Намдаа хандив

Глоб интернэшнл төв / 2014

Төрийн жинхэнэ түшмэл

Глоб интернэшнл төв / 2013