Соён гэгээрүүлэх

X

Шударга ёс сэтгүүл №15 (2018-2)

Авлигатай тэмцэх газар / 2018

Шүүхийн ёс зүйн хороо

Шүүхийн ёс зүйн хороо / 2017

Шударга ёс ба шударга бус байдал

Авлигатай тэмцэх газар / 2014

Хуурсаар хуурсаар худалч

Авлигатай тэмцэх газар / 2011

Шударга бус байдал

Авлигатай тэмцэх газар / 2011

Хумсалсаар хумсалсаар хулгайч

Авлигатай тэмцэх газар / 2011

Шударга Хүү

Азийн сан / Авлигатай тэмцэх газар / 2011

"Төлөөс" киноны трейлер 2010 он

Авлигатай тэмцэх газар / 2010