Соён гэгээрүүлэх

X

Шударга ёс сэтгүүл №15 (2018-2)

Авлигатай тэмцэх газар / 2018

Шударга ёс сэтгүүл №14 (2017)

Авлигатай тэмцэх газар / 2017

Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хороо

Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хороо / 2018

Шүүхийн ёс зүйн хороо

Шүүхийн ёс зүйн хороо / 2017