Соён гэгээрүүлэх

X

Шударга ёс сэтгүүл №15 (2018-2)

Авлигатай тэмцэх газар / 2018

Шударга ёс сэтгүүл №14 (2017)

Авлигатай тэмцэх газар / 2017

Улс төрийн авлигын түвшин

Авлигатай тэмцэх газар / 2016

Сонгуулийн хандивын талаарх ойлголт

Авлигатай тэмцэх газар / 2016

Та хэнийг хуурах гэсэн юм бэ

Авлигатай тэмцэх газар / 2016