Соён гэгээрүүлэх

X

Хуурсаар хуурсаар худалч

Авлигатай тэмцэх газар / 2011

Шударга бус байдал

Авлигатай тэмцэх газар / 2011

Хумсалсаар хумсалсаар хулгайч

Авлигатай тэмцэх газар / 2011

Шударга Хүү

Азийн сан / Авлигатай тэмцэх газар / 2011