Мэдлэгийн сан

X

УИХ-ын Тамгын Газар / 2009

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Нийслэлийн Статистикийн газар / 2008

Авлигын ерөнхий төлөв байдлын судалгаа

Авлигатай тэмцэх газар / 2008

Азийн сан / 2007

Авлигатай тэмцэх газар / 2007