Мэдлэгийн сан

X

Азийн сан / Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) /

MINING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: MINERAL LICENSING CORRUPTION RISK ASSESSMENT MONGOLIA

Транспэрэнси интернэшнл монгол / 2017

Corruption risk assessment in Mining sector of Mongolia

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр / Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2016

Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2013

Авлигалыг дэмжигч болон хориглогч хүчин зүйлс

МУИС Орчин үеийн улс төрийн судалгааны төв / 2007

Авлигалын эсрэг НҮБ-ын конвенц

Монгол улсын Их хурал / 2005