Мэдлэгийн сан

X

Эрүүл мэндийн үйлчилгээн дэх авлигын нөхцөл байдлын судалгаа (2014)

Азийн сан / Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2014

Авлигын индекс (2013)

Авлигатай тэмцэх газар / 2013

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа (2013)

Авлигатай тэмцэх газар / 2013