Мэдлэгийн сан

X

Corruption risk assessment in Mining sector of Mongolia

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр / Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2016

Төрийн Байгууллагын Цахим Хуудасны Ил Тод Байдал (2016)

Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2016

Төрийн Байгууллагын Цахим Хуудасны Ил Тод Байдал (2015)

Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2015

Шударга байдлын үнэлгээ (2015)

Авлигатай тэмцэх газар / 2015

Төрийн Байгууллагын Цахим Хуудасны Ил Тод Байдал (2014)

Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2014

Хэвлэлийн Хүрээлэн / 2014

Бодлогын түвшний авлига

Авлигатай тэмцэх газар / 2014

Улсын Их Хурлын Аюулгүй Байдал, Гадаад Бодлогын Байнгын Хороо / 2014