Мэдлэгийн сан

X

Азийн сан / Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) /

Хуульчийн ёс зүйн зөрчил, шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ, судалгаа

Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хороо / 2018

MINING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: MINERAL LICENSING CORRUPTION RISK ASSESSMENT MONGOLIA

Транспэрэнси интернэшнл монгол / 2017

Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2013