Мэдлэгийн сан

X

Хувийн хэвшлийн ёс зүйн гарын авлага

Авлигатай тэмцэх газар / 2019

Шүүгчийн ёс зүй (Сургалтын гарын авлага)

Азийн сан / Шүүхийн ёс зүйн хороо / 2018

Монголын Бизнесийн Зөвлөл / 2016

Шударга байдлын үнэлгээ (2015)

Авлигатай тэмцэх газар / 2015

Авлигатай тэмцэх газар / 2015