Мэдлэгийн сан

X

Азийн сан / Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) /

MINING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: MINERAL LICENSING CORRUPTION RISK ASSESSMENT MONGOLIA

Транспэрэнси интернэшнл монгол / 2017

Төрийн Байгууллагын Цахим Хуудасны Ил Тод Байдал (2016)

Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2016

Төрийн Байгууллагын Цахим Хуудасны Ил Тод Байдал (2015)

Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2015

Төрийн Байгууллагын Цахим Хуудасны Ил Тод Байдал (2014)

Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2014

Эрүүл мэндийн үйлчилгээн дэх авлигын нөхцөл байдлын судалгаа (2014)

Азийн сан / Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2014

Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн (IRIM) / 2013