Мэдлэгийн сан

X

Шүүгчийн ёс зүй (Сургалтын гарын авлага)

Азийн сан / Шүүхийн ёс зүйн хороо / 2018

Хуульчийн ёс зүйн зөрчил, шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ, судалгаа

Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хороо / 2018