Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

Мэдлэгийн сан / admintaf / 05/12/2017

Монгол улсын эдийн засагт томоохон байр суурь эзэлдэг уул уурхайн салбар ил тод, харуцлагатай, авлигаас ангид байх нь туйлын чухал юм. Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагаа авлигын эрсдэлийг системтэй судалж байж авлигаас урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй арга хэмжээ авах боломжтой. Энэхүү эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн, НҮБХХ-ийн захиалгаар тус байгууллагын боловсруулсан 'Олборлох салбар дахь авлигын эрсдэлийг бууруулах' олон улсын аргачлалын ашиглан 'Хараат бус судалгааны хүрээлэн (IRIM)'-ээс хайгуулын ашиглалтын өмнөх, ашиглалтын, хаалтын үе шатууд дахь авлигын эрсдэлийг тодорхойлсон үнэлгээний тайлантай танилцана уу.