Аймаг нийслэлийн ЗДТГ, төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2013 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээ

Мэдлэгийн сан / admin / 01/09/2013