Авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэг тогтоох судалгаа (2017)

Мэдлэгийн сан / admintaf / 05/09/2017

Азийн сан, Сант Марал сантай хамтран Авлигын Талаарх Олон Нийтийн Ойлголт Мэдлэг тогтоох (SPEAK) 18 дахь удаагийн судалгааг нийслэл Улаанбаатар хот болон аймаг, сумдыг хамруулан үндэсний хэмжээнд хийж гүйцэтгэлээ. Судалгаагаар авлигын цар хүрээ, олон нийтийн ойлголт, төсөөлөл, тэдгээрт гарч буй өөрчлөлт, өрхийн түвшиний авлигын тохиолдол, төр засгаас авлигын эсрэг хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаарх мэдээллийг цуглуулж, ил болгохыг зорьдог.

Энэхүү судалгааг Канадын Гадаад Хэргийн Яамны санхүүжилтээр Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй Ардчилсаноролцоотойгоор Төрийн Албанд Сайн Засаглал, Ил тод Байдлыг Бэхжүүлэх нь төслийн (STEPS) хүрээнд явуулж байна.
Судалгаа 2006-2011 оны хооронд АНУ-ын ОУХА-ийн санхүүжилтээр “Монгол дахь Авлигын түвшинг тогтоох” нэрээрхагас жил тутам хийгддэг байсан бол 2012 оноос “Авлигын Талаарх Олон Нийтийн Ойлголт Мэдлэг Тогтоох” судалгаа буюу SPEAK гэж нэрлэгдэх болсон. Тус судалгаагаар авлига, өндөр түвшний авлига, төрийн байгууллагууд дахь авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт, төсөөлөл, мэдлэг болон өрхийн түвшин дэх авлигын тохиолдол, түүний үр нөлөөu судлахыг зорьдог юм.

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017...